Erosten sukuseuran vaakunan kaksi tyyliteltyä peilikuvana olevaa E-kirjainta tarkoittavat suvun kahta asuinpaikkaa, Rantasalmea ja Pohjois-Karjalaa. Musta pohja kertoo savolaisuudesta ja kruunu karjalaisuudesta. Vaakunan on suunnitellut mainosgraafikko Jorma Eronen.

 

 

 

Sukuseura Eronen ry:n toimintasuunnitelma varsinaisten sukukokousten väliseksi ajaksi 2017 - 2019

 

Hallinto

Sukuseuran hallitus pitää kaksi kokousta vuodessa, maalis- ja lokakuussa, tarvittaessa useamminkin. Seuraavat sukupäivät ja vuosikokous pidetään myöhemmin päätettävässä paikassa kesällä 2019.

 

Talous

Jäsenmaksut ovat seuran pääasiallinen tulolähde. Jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Jäsenmaksut kerätään vuosittain huhtikuussa. Jäsenmaksulomake lähetetään jäsenlehden mukana tai erillisessä jäsenkirjeessä, ja maksusta muistutetaan syksyn lehdessä. Sukukirjaa ja muita sukuseuran tuotteita myydään ja mainostetaan sukulehdessä sekä yhdistyksen kotisivuilla. 

Hallitus vahvistaa välivuosien talousarviot. Talous pidetään vakaalla pohjalla.

 

Julkaisutoiminta

Sukulehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja marraskuussa. Hallitus valitsee lehden julkaisutoimikunnan. Lehteen toivotaan jäseniltä julkaistavaa materiaalia, tapahtumia suvun piiristä, kuvia, tarinoita, runoja ja kertomuksia. Suvun kotisivuja www.erosetsukuseura.fi päivitetään ajankohtaisilla asioilla ja uutisilla.

 

Retket

Kesällä 2017 ja 2018 järjestetään jäsenretket kotimaahan tai lähialueille. Hallitus tai sen nimeämä retkitoimikunta valmistelee retket, toiveita tai matkavinkkejä otetaan mielellään vastaan.

Vuosikokousvuonna 2019 ei järjestetä muuta retkeä.

 

DNA-projekti

Suvun jäseniä kannustetaan osallistumaan DNA-tutkimuksiin, joilla saadaan lisää tietoa Erosten eri sukuhaarojen sukulaisuudesta. Sukuseura maksaa hallituksen vuonna 2015 tekemän päätöksen mukaan puolet miespuolisten Erosten isälinja -tutkimukseen osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista.

 

Jäsenhankinta

Uusia jäseniä pyritään hankkimaan. Varsinkin hallituksen jäsenet ovat aktiivisia jäsenhankinnassa, mutta myös muiden suvun jäsenten toivotaan aktivoivan omaa lähipiiriään sukuseuran jäsenyyteen. Tavoitteena on pitää jäsenmäärä nykyisellään noin kolmessasadassa henkilössä tai saada sitä vähän nousemaan seuraavaan sukukokoukseen mennessä.

 

 

Heimarissa 28.5.2016                                  Hallitus

Hallituksen päätöksiä
Sukuseuran hallitus kokoontui Joensuussa 22.9.2018. Puheenjohtaja Matias Erosen johtamassa kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:


 Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Tulevan vuoden toiminnassa tärkein tapahtuma on sukukokous, jonka valmistelut on aloitettu jo.


 Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2019. Toivotaan, että sukukokouksen tiimoilta saadaan myytyä enemmän sukukirjoja ja lisää uusia jäseniäkin sukuseuraan, sillä jäsenmaksuista sekä sukukirjojen ja muiden tuotteiden myynnistä saaduilla tuloilla voidaan julkaista jäsenlehti kaksi kertaa vuodessa, pitää kokoukset ja järjestää
ohjelmaa jäsenistölle.


Sukukirjoja voi tilata Marja-Liisa Rytilahdelta ja niitä myyvät myös hallituksen jäsenet kotipaikkakunnillaan. Sukuseuran muita tuotteita voi tilata sihteeriltä sähköpostitse tai puhelimitse.


 Syyskuun puolivälin päivityksen mukaan sukuseurassa on yhteensä 267 jäsentä. Edellisen kokouksen jälkeen liittyneitä uusia jäseniä hyväksyttiin numeroilla 595-601. Jäsenmaksunsa laiminlyöneille postitetaan karhukirje ja kahtena peräkkäisenä vuotena jäsenmaksunsa laiminlyöneet poistetaan jäsenrekisteristä. Jäsenmäärän kasvattamiseksi käynnistetään jäsenhankintakilpailu, josta sihteeri Kirsi Tuominen
kirjoittaa erikseen seuraavaan sukulehteen.


 Keskusteltiin seuraavan sukukokouksen paikasta ja ajankohdasta. Päätettiin ottaa selvää, onko kokous mahdollista järjestää heinäkuun alkupuolella 2019 Kiteellä Pajarinhovissa.


 Sukulehden päätoimittajana jatkaa Marja-Liisa Rytilahti, ja lehden taittaa edelleen Anja Kallio. Todennäköisesti sukulehden numero 2/2018 on 24-sivuinen. Siihen oli tiedossa kirjoituksia kesän matkasta ja tapahtumista. Toivotaan, että jäsenistöltä saataisiin mahdollisimman paljon erilaisia sukuun liittyviä juttuja ja henkilötarinoita.


 Sukuseuran kotisivujen (www.erosetsukuseura.fi) päivittämisestä huolehtii Tapio Eronen. Yritetään vastaisuudessa muistaa lähettää materiaaleja Tapiolle ja muistuttaa vanhentuneiden tietojen poistamisesta tai päivittämisestä, jotta sivut olisivat monipuolinen ja antoisa vierailukokemus kaikille sivuilla vierailijoille.


 Sukuseuran Pärnun matkaan 23.-26.7.2018 tunnuttiin olevan tyytyväisiä. Tuotiin esille uusia ehdotuksia kesän 2020 matkasta. Päätettiin tiedustella
sukukokouksessa jäsenistön ideoita matkakohteesta erillisellä kyselylomakkeella.


DNA-projekti jatkuu. Sukuseura maksaa aikaisemman linjauksensa mukaisesti puolet miespuolisten Erosten isälinjatutkimukseen osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista.


Hallituksen seuraava kokous pidetään 16.3.2019 Pohjois-Karjalassa, ilmeisesti
Pajarinhovissa.